Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.12.2020 Uchwała Nr XXVI/216/20 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2020 Uchwała Nr XXV/215/20 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/214/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz nadania mu statutu Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/213/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/212/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/377/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim pełnienia zarządu i administrowania komunalnym zasobem Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/211/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski i Gminy Aleksandrów Kujawski przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/210/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/209/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/208/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/207/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Szczegóły