Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.12.2019 Uchwała Nr XIV/126/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Uchwała Nr XIV/125/19 w sprawie nieuznania skargi na zachowanie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Uchwała Nr XIV/124/19 w sprawie nieuznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Uchwała Nr XIV/123/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, położonego pomiędzy ul. Wyspiańskiego, a terenem PKP oraz dla obszaru działki o ewidencyjnym Nr 39/1 Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Uchwała Nr XIV/122/19 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntu jako działka nr 11/12 mapa 26 o powierzchni 13.054 m2 dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystych nr WL1A 00024266 stanowiącą współwłasność Gminy w 3/5 części i Powiatu w 2/5 części Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Uchwała Nr XIV/121/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Uchwała Nr XIV/120/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XIII/119/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173 mapa 31 o powierzchni 0,9473 ha, KW WL1A/00008076/4 położonej przy ul. Długiej 8 w Aleksandrowie Kujawskim na okres do 31.12.2024 r. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XIII/118/19 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XIII/117/19 w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych Szczegóły