Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/233/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/232/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 1/2 mapa 1 o powierzchni 13.000 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/231/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/230/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/229/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2017 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/228/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/227/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Ośrodka za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/226/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie zadania pn. „Kultura w Zasięgu 2.0″ (RPKP.02.02.00-IZ.00-04-32P/17) realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim przez Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/225/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/224/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok Szczegóły