Obwieszczenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa budynku technicznego z niezbędną infrastrukturą techniczno – komunikacyjną na terenie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim . Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: przebudowa ciągu dróg ul. Sosnowej, ul. Leszczynowej, ul. Jesionowej, ul. Dębowej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV kontenerowej stacji transformatorowej SN 15kV/0,4kV oraz linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nn-0,4kV Szczegóły
Artykuł 30.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski o konsultacjach społecznych do projektu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025″ Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kościelnej Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa ciągu dróg: ul. Sosnowej, ul. Leszczynowej, ul. Jesionowej, ul. Dębowej Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego : budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie i przebudowie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kościelnej, budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji i budowie oświetlenia ulicznego Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: instalacja przesiewawcza wraz ze zraszaczem służącą do oczyszczania tłucznia torowego w celu jego ponownego wykorzystania Szczegóły