Rada Miejska

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2019 Porządek obrad XIV sesji w dniu 16 grudnia 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XIII/119/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173 mapa 31 o powierzchni 0,9473 ha, KW WL1A/00008076/4 położonej przy ul. Długiej 8 w Aleksandrowie Kujawskim na okres do 31.12.2024 r. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XIII/118/19 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XIII/117/19 w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/116/19 w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/115/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/114/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/113/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2034 Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Projekty uchwał – XIII sesja Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2019 roku Szczegóły