Fundacja ˝Będzie dobrze˝ – oferta w trybie uproszczonym

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Organizacja składa ofertę do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, która jest zamieszczana na okres 7 dni na BIP, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. W ciągu 7 dni każdy ma prawo zgłosić swoje uwagi do oferty. Po upływie tego terminu, rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Burmistrz Miasta podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.

Bieżąca oferta: Fundacja „Będzie dobrze”.

Oferta z dnia 12.04.2018 r. złożona w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) na realizację zadania publicznego. Nazwa zadania: VIII Edycja Festiwalu „Parzybroda”

Oferta – tutaj

Wszelkie uwagi w sprawie oferty należy kierować do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu do 24 kwietnia 2018 r. włącznie na adres: promocja[at]aleksandrowkujawski[dot]pl, pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8 lub osobiście w Sekretariacie Urzędu, pok. 102. Decyduje data wpływu.

Informacje

Rejestr zmian