Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski realizuje projekt pod nazwą „Aleksandrowski Klub Młodzieżowy (AKM)”.

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski realizuje projekt pod nazwą „Aleksandrowski Klub Młodzieżowy (AKM)”.

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze

środowiskowym, takich jak:
1) kluby młodzieżowe
2) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Umowa na realizację projektu podpisana została w dniu 13 lutego 2019 r. Na wykonanie zadania miasto otrzyma dofinansowanie w kwocie 42.750,00 zł, całkowita wartość zadania to 45.000,00 zł.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu jest stworzenie Klubu Młodzieżowego – przyjaznego miejsca, gdzie młody człowiek mógłby odnaleźć się w grupie rówieśniczej, otrzymać pozytywne wzorce oraz wsparcie dorosłych, spędzić w sposób konstruktywny czas wolny. Klub funkcjonować będzie 3 razy w tygodniu (w dni nauki szkolnej), w godzinach 15.30 – 19.30 w miesiącach wrzesień-listopad 2019 r.

W ramach projektu oferowane jest:

– wsparcie edukacyjne

– zajęcia komputerowe (prowadzone przez instruktora)

– zajęcia taneczne (prowadzone przez instruktora)

– zajęcia plastyczne

– zajęcia manualne

Zajęcia w Klubie są bezpłatne!

Składanie dokumentów rekrutacyjnych:

1. Miejskie Centrum Kultury (świetlica MOPS)

ul. Parkowa 3, I piętro

87-700 Aleksandrów Kujawski

2. Biuro projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

W okresie od 3 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale LGD zgodnie z LSR.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian