Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Sikorskiego 5, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracySzkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-05-28
  • Termin składania dokumentów2019-06-14
  • Sposób składania dokumentówDokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

   1)posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej,
   2) ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4) uzyskał:
   a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   b) pozytywna ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
   5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
   7) nie był prawomocnie ukarany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
   26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.),
   11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.).

   2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

   1)posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   5) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
   6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
   z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
   o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.)
   10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweOferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

   1.Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.
   2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
   3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   - imię (imiona) i nazwisko,
   - datę i miejsce urodzenia,
   - obywatelstwo
   - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
   4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
   5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
   6. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca.
   7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
   8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
   9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.).
   11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
   18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
   z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
   12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
   13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
   14. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
   15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
   16. Klauzulę informacyjną zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

   W przypadku potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, należy wskazać datę potwierdzenia oraz złożyć własnoręczny podpis kandydata.
   Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian