Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Lutnia Nova – tryb uproszczony

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Organizacja składa ofertę do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, która jest zamieszczana na okres 7 dni na BIP, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. W ciągu 7 dni każdy ma prawo zgłosić swoje uwagi do oferty. Po upływie tego terminu, rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Burmistrz Miasta podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.

Bieżąca oferta: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Lutnia Nova

Oferta z dnia 27 września 2016 r. złożona w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) na realizację zadania publicznego.

Nazwa zadania: Aleksandrowskie warsztaty emisji głosu Chóru Lutnia Nova

Oferta – tutaj

Wszelkie uwagi w sprawie oferty należy kierować do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu do 11 października 2016 r. włącznie na adres: promocja[at]aleksandrowkujawski[dot]pl

Informacje

Rejestr zmian