Podatek od środków transportowych

Informacja dotycząca podatku od środków transportowych

Informacja dotycząca podatku od środków transportowych.

  1. Zgodnie z art.9 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.z 2010 r. Nr 95 poz.613 z póź. zm./ obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
  2. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Rada Gminy w drodze Uchwały.
  3. Na 2014 rok obowiązuje Uchwała Nr XXXIII/261/2013 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 listopada 2013 roku wraz z załącznikiem określającym stawki podatku.
  4. Podatek płatny jest w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, bez wezwania na rachunek – KBS Oddział Aleksandrów Kuj nr 89 9537 0000 2001 0017 9735 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego pokój Nr 18, parter.
  5. Podatnik ma obowiązek składania rocznych deklaracji na podatek od środków transportowych, podstawowy termin złożenia deklaracji określony został na 15 lutego danego roku podatkowego. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania właściciele pojazdów obowiązani są złożyć deklaracje w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności.
  6. Wzór deklaracji wraz z załącznikiem określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku /Dz.U.Nr 293 poz. 1731/.
  7. Na podstawie art.67a § 1 Organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć termin płatności lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, bądź umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe.
  8. Ubiegając się o zastosowanie w/w ulg należy złożyć oświadczenie o stanie majątkowym, dokumenty potwierdzające trudną sytuacje finansową -dochody i wydatki gospodarstwa domowego.
  9. Dokładniejsze informacje można uzyskać w Wydziale Finansowym pokój nr 116 ,I piętro nr telefonu 54 282 6835 wyjaśnień udziela inspektor Małgorzata Romanowska.

Informację sporządziła Małgorzata Romanowska.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian