Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w 2020 roku w zakresie sportu

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w 2020 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Upowszechnienia i rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w okresie od 1 lutego 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku” w załącznikach zamieszczamy wyniki konkursów, korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania oraz oświadczenie.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską a Oferentem.

W myśl regulaminu otwartego konkursu ofert Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane mogą zrezygnować z dotacji, informując o tym pisemnie Wydział Promocji, Kultury i Sportu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji lub zaproponować korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Korekta winna być złożona w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Na dzień podpisania umowy powinno być dołączone oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym.

Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem korekty udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim tel. (54) 282 68-30 (pokój 109).

Zarządzenie– tutaj
Wyniki– 
tutaj
Korekta–
 tutaj
Oświadczenie – 
tutaj

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian