Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2019

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 w załącznikach zamieszczamy wyniki konkursu, korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania oraz oświadczenie dot. KRS.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską a Oferentem.

W myśl regulaminu otwartego konkursu ofert Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane mogą zrezygnować z dotacji, informując o tym pisemnie Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji lub zaproponować korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Korekta winna być złożona w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Na dzień podpisania umowy powinno być dołączone oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym.

Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem korekty udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim tel. (54) 282 68-30, (pokój 109), e-mail: sport[at]aleksandrowkujawski[dot]pl

Konkurs Ofert nr 2/2019
Zarządzenie – tutaj
Wyniki – tutaj
Korekta – doc.pdf.
Oświadczenie – tutaj

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian