Urząd Stanu Cywilnego

Do szczególnych zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających m. in. z przepisów:

 • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa o aktach stanu cywilnego,
 • ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 • umów i konwencji międzynarodowych.

Do ramowego zakresu zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. sporządzanie aktów urodzeń i kompletowanie dokumentacji zbiorowej,
 2. sporządzanie aktów zgonów i kompletowanie dokumentacji zbiorowej,
 3. sporządzanie aktów małżeństw:
  • przyjmowanie zapewnień o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa,
  • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
  • przyjmowanie zaświadczeń po zawarciu związku małżeńskiego,
  • sporządzanie aktów małżeństw konkordatowych,
  • wydawanie odpisów (zupełnych i skróconych),
  • wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego w tym:
   1. transkrypcji aktu stanu cywilnego,
   2. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
   3. uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
   4. odtworzenia aktu stanu cywilnego,
   5. ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
   6. skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
   7. zaświadczeń o braku, zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
   8. o odmowie sporządzania aktu stanu cywilnego,
   9. wydawanie decyzji w sprawach określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska,
 4. wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,
 5. dokonywanie wtórnej rejestracji stanu cywilnego oparciu o orzeczenia, wyroki sądowe, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  • rozwodowych,
  • separacji,
  • unieważnienia małżeństwa,
  • przysposobienia (pełnego i niepełnego),
  • sprostowania aktu,
  • ustalenia ojcostwa,
  • sądowego uznania ojcostwa,
 6. dokonywanie przypisków pod aktami stanu cywilnego w oparciu o polskie i zagraniczne akty stanu cywilnego,
 7. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju oraz kompletowanie dokumentacji zbiorowej,
 8. organizowanie jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego,
 9. przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie określonym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz prawie o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:
  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
  • wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci po zawarciu małżeństwa,
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • uznaniu ojcostwa,
 10. współpraca z sądami rodzinnymi i opiekuńczymi oraz prokuraturą w zakresie zdarzeń uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu,
 11. sprawdzanie zgodności danych wpisanych do wniosku o wydanie dowodu osobistego z aktami stanu cywilnego,
 12. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego – archiwizowanie i przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 13. współpraca i współdziałanie z innymi USC, biurami ewidencji ludności, urzędami skarbowymi, ośrodkami adopcyjnymi, konsulatami, ambasadami, policją, prokuratura, sądami, kościołami oraz innymi instytucjami i organami administracji w zakresie spraw określonymi przepisami prawa,
 14. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych ze szczególnym uwzględnieniem na wykazanie interesu prawnego osób ubiegających się o wydanie aktu, który ich nie dotyczy,
 15. realizacja zadań wynikających z ustawy o opłacie skarbowej,
 16. współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym,

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>