Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Oferty powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2021 r. osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

O terminie złożenia oferty decyduje data dostarczenie oferty do Urzędu Miejskiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian